loading spinner

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti ERANSA s.r.o. so sídlom Bernolákova 8, 065 03 Podolínec, Slovenská republika, IČO: 47 387 785, DIČ: 2023849674, IČ DPH: SK2023849674 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, č. ObU-SL-OZP-2013/04644-2, č. živnostenkého registra 710-13570 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.eransa.sk (ďalej len „eransa.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na eransa.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na eransa.sk a sú dostupné jednak na stránke eransa.sk ako aj v sídle Predávajúceho.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na eransa.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

5. Ak Kupujúci:

a) je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

b) nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

6. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na eransa.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné spracovaný systémom E-obchodu.

8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na eransa.sk.

9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: 0917836207, eransa@gmail.com

II. Objednávka

1. Objednávky je možné realizovať jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c) Množstvo objednávaného tovaru;

d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

f)  Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 

5. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eransa@gmail.com

7. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

8. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

10. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

11. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

III. Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a)  V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.

b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1,2 alebo 3 tejto časti VOP.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

8. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

9. ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

V. Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom eransa.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na eransa.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na eransa.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru.

VI. Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov ak na vyrobku nie je uvedené inak (tovar, ktorý ma menšiu záručnú dobu ako je 24 mesiacov). Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

  •  Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.
  •  Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
  •  Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na eransa.sk.

VII. Doprava

Doprava paletových zásielok:

  • Nadrozmerný a ťažký tovar (napríklad miešačky) sa posielajú na paletách. O cene dopravy Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom.

Doprava nadrozmerných zasielok:

  • Rebríky drevené a hliníkové, regál, tyče paradajkové nad 2m, late Horizont nad 2m, popolnice a tovary, ktoré majú neštandardné rozmery, majú individuálnu cenu dopravy, ktorú si vypočítate podľa tabuľky. Ceny sú bez DPH.
  • Pre našich veľkoobchodných partnerov je možná doprava našimi obchodnými zástupcami podľa rozpisu služobných ciest.
Hmotnosť kg Zóna 1
€ / kus
Zóna 2
€ / kus
Zóna 3
€ / kus
Zóna 4
€ / kus
10 7,00 8,30 9,90 11,80
50 10,00 11,00 12,00 13,00

Rozdelenie zón

ZÓNA BRA TRE NIT ZVO ZIL POP PRE KOS
BRA 1 3 2 2 3 3 4 4
TRE 3 1 3 2 3 3 4 4
NIT 2 3 1 2 2 3 4 4
ZVO 2 2 2 1 2 2 2 2
ZIL 3 3 2 2 1 3 3 3
POP 3 3 3 2 3 1 2 2
PRE 4 4 4 2 3 2 1 2
KOS 4 4 4 2 3 2 2 1
Pobočka Geis SK (regióny) Skratka PSČ od PSČ do
Bratislava BRA 800 00 903 99
906 33 906 39
908 00 908 45
908 70 908 99
919 02 919 03
919 10 919 19
925 25 925 26
929 00 933 99
946 10 946 29
Nitra NIT 917 00 919 01
919 04 919 09
919 20 925 24
925 27 928 99
935 34 935 38
935 40 935 49
935 52 935 54
935 60 935 75
937 00 946 09
946 30 956 32
956 39 956 39
958 44 958 49
Trenčín TRE 018 30 018 59
018 64 019 99
904 00 906 32
906 40 907 99
908 46 908 69
909 00 916 99
956 33 956 38
956 40 958 43
958 50 959 99
972 20 972 29
972 42 972 49
972 71 972 71
Žilina ZIL 010 00 018 29
018 60 018 63
020 00 025 99
035 00 039 99
Zvolen ZVO 026 00 032 29
032 50 032 59
033 00 034 99
934 00 935 33
935 39 935 39
935 50 935 51
935 55 935 59
935 76 936 99
960 00 972 19
972 30 972 41
972 50 972 70
972 72 976 69
976 74 980 42
980 51 981 99
982 67 999 99
Poprad POP 032 30 032 49
032 60 032 99
048 00 049 42
049 45 065 47
976 70 976 73
980 43 980 50
982 00 982 66
Prešov PRE 065 48 069 99
072 22 072 22
080 00 099 99
Košice KOS 040 00 047 99
049 43 049 44
070 00 072 21
072 23 079 99

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

2. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z

IX. Newsletter

1. Pri registrácii si Kupujúci môže vybrať, či chce od Predávajúceho odoberať pravidelné informácie o novinkách na trhu.Kupujúci sa môže z odoberania newsletteru kedykoľvek odhlásiť. Predávajúci je oprávnený všetkým zaregistrovaným zákazníkom nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu. V prípade ak sa Kupujúci cíti e-mailami Predávajúceho obťažovaný, môže sa obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy eransa@gmail.com.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

V Podolínci, dňa 1. januára 2018

ERANSA s.r.o.