Shop

4,27  s DPH
3,56  bez DPH

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: I0338P

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

Pridať do košíka
3,10  s DPH
2,58  bez DPH

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4010

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

Pridať do košíka
1,66  s DPH
1,38  bez DPH

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4009

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

Pridať do košíka
0,91  s DPH
0,76  bez DPH

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4008

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

Pridať do košíka
0,56  s DPH
0,47  bez DPH

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4006

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

Pridať do košíka
1,13  s DPH
0,94  bez DPH

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: I0316P

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

Pridať do košíka
0,89  s DPH
0,74  bez DPH

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: I0315P

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

Pridať do košíka
0,70  s DPH
0,58  bez DPH

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: I0314P

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

Pridať do košíka
0,53  s DPH
0,44  bez DPH

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4011

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

Pridať do košíka
0,59  s DPH
0,49  bez DPH

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P4023

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

Pridať do košíka
0,18  s DPH
0,15  bez DPH

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P6007

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

Pridať do košíka
0,06  s DPH
0,05  bez DPH

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2010

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

Pridať do košíka
0,04  s DPH
0,03  bez DPH

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2010R

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

Pridať do košíka
4,50  s DPH
3,75  bez DPH

Frézka plastová, 67 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2025

Frézka plastová, 67 mm

Pridať do košíka
32,26  s DPH
26,88  bez DPH

Frézka kovová, 64 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2024

Frézka kovová, 64 mm

Pridať do košíka
0,08  s DPH
0,07  bez DPH

Zátka vatová, 65 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2046

Zátka vatová, 65 mm

Pridať do košíka
0,06  s DPH
0,05  bez DPH

Zátka polystyrénová, 70 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P2030

Zátka polystyrénová, 70 mm

Pridať do košíka
0,01  s DPH
0,01  bez DPH

Skrutka TEX 3,5 x 9,5 mm

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P3009

Skrutka TEX 3,5 x 9,5 mm

Pridať do košíka
0,86  s DPH
0,72  bez DPH

Profil 10L hliník 2,5 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P6009

Profil 10L hliník 2,5 m

Pridať do košíka
0,83  s DPH
0,69  bez DPH

Profil 8L hliník 2,5 m

0 out of 5
(0)
Kód produktu: P6010

Profil 8L hliník 2,5 m

Pridať do košíka

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

Kód produktu: I0338P
4,27  s DPH
3,56  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

Kód produktu: P4010
3,10  s DPH
2,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

Kód produktu: P4009
1,66  s DPH
1,38  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

Kód produktu: P4008
0,91  s DPH
0,76  bez DPH
Pridať do košíka

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0 out of 5
(0)

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

Kód produktu: P4006
0,56  s DPH
0,47  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

Kód produktu: I0316P
1,13  s DPH
0,94  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

Kód produktu: I0315P
0,89  s DPH
0,74  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

Kód produktu: I0314P
0,70  s DPH
0,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

Kód produktu: P4011
0,53  s DPH
0,44  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

Kód produktu: P4023
0,59  s DPH
0,49  bez DPH
Pridať do košíka

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0 out of 5
(0)

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

Kód produktu: P6007
0,18  s DPH
0,15  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

Kód produktu: P2010
0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

Kód produktu: P2010R
0,04  s DPH
0,03  bez DPH
Pridať do košíka

Frézka plastová, 67 mm

0 out of 5
(0)

Frézka plastová, 67 mm

Kód produktu: P2025
4,50  s DPH
3,75  bez DPH
Pridať do košíka

Frézka kovová, 64 mm

0 out of 5
(0)

Frézka kovová, 64 mm

Kód produktu: P2024
32,26  s DPH
26,88  bez DPH
Pridať do košíka

Zátka vatová, 65 mm

0 out of 5
(0)

Zátka vatová, 65 mm

Kód produktu: P2046
0,08  s DPH
0,07  bez DPH
Pridať do košíka

Zátka polystyrénová, 70 mm

0 out of 5
(0)

Zátka polystyrénová, 70 mm

Kód produktu: P2030
0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka

Skrutka TEX 3,5 x 9,5 mm

0 out of 5
(0)

Skrutka TEX 3,5 x 9,5 mm

Kód produktu: P3009
0,01  s DPH
0,01  bez DPH
Pridať do košíka

Profil 10L hliník 2,5 m

0 out of 5
(0)

Profil 10L hliník 2,5 m

Kód produktu: P6009
0,86  s DPH
0,72  bez DPH
Pridať do košíka

Profil 8L hliník 2,5 m

0 out of 5
(0)

Profil 8L hliník 2,5 m

Kód produktu: P6010
0,83  s DPH
0,69  bez DPH
Pridať do košíka

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

4,27  s DPH
3,56  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

3,10  s DPH
2,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

1,66  s DPH
1,38  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0,91  s DPH
0,76  bez DPH
Pridať do košíka

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0 out of 5
(0)

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0,56  s DPH
0,47  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

1,13  s DPH
0,94  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0,89  s DPH
0,74  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0,70  s DPH
0,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0,53  s DPH
0,44  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0,59  s DPH
0,49  bez DPH
Pridať do košíka

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0 out of 5
(0)

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0,18  s DPH
0,15  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0,04  s DPH
0,03  bez DPH
Pridať do košíka
4,50  s DPH
3,75  bez DPH
Pridať do košíka
32,26  s DPH
26,88  bez DPH
Pridať do košíka
0,08  s DPH
0,07  bez DPH
Pridať do košíka

Zátka polystyrénová, 70 mm

0 out of 5
(0)

Zátka polystyrénová, 70 mm

0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka
0,01  s DPH
0,01  bez DPH
Pridať do košíka
0,86  s DPH
0,72  bez DPH
Pridať do košíka
0,83  s DPH
0,69  bez DPH
Pridať do košíka

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Páska fasádna Orange 48 mm x 50 m

4,27  s DPH
3,56  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 90 m

3,10  s DPH
2,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 45 m

1,66  s DPH
1,38  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná páska samolepiaca 50 mm x 20 m

0,91  s DPH
0,76  bez DPH
Pridať do košíka

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0 out of 5
(0)

Páska sklovlákno GM FLIES 50 mm x 25 m

0,56  s DPH
0,47  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 48 mm x 50 m

1,13  s DPH
0,94  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 38 mm x 50 m

0,89  s DPH
0,74  bez DPH
Pridať do košíka

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0 out of 5
(0)

Maskovacia páska krepová 30 mm x 50 m

0,70  s DPH
0,58  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka SKLOTEX EU 145 g / m2 – 1 x 50 m

0,53  s DPH
0,44  bez DPH
Pridať do košíka

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0 out of 5
(0)

Sklotextilná armovacia mriežka VERTEX 145 g / m2 – 1,1 m x 50 m

0,59  s DPH
0,49  bez DPH
Pridať do košíka

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0 out of 5
(0)

Stavebná fólia š/d – 4 m / 25 m

0,18  s DPH
0,15  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – KC / 60 mm

0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0 out of 5
(0)

Tanierik fasádny – TP / 60 mm

0,04  s DPH
0,03  bez DPH
Pridať do košíka
4,50  s DPH
3,75  bez DPH
Pridať do košíka
32,26  s DPH
26,88  bez DPH
Pridať do košíka
0,08  s DPH
0,07  bez DPH
Pridať do košíka

Zátka polystyrénová, 70 mm

0 out of 5
(0)

Zátka polystyrénová, 70 mm

0,06  s DPH
0,05  bez DPH
Pridať do košíka
0,01  s DPH
0,01  bez DPH
Pridať do košíka
0,86  s DPH
0,72  bez DPH
Pridať do košíka
0,83  s DPH
0,69  bez DPH
Pridať do košíka

Zobrazených 1–20 z 4136 výsledkov.